Chủ đề: Đẩy mạnh các giải pháp Đảm bảo chất lượng kết nối Đại học & Doanh nghiệp năm học 2022 – 2023. Một số chuyên ngành cần đầu tư kết nối: Quản lý nhà hàng & dịch vụ ăn uống (K.Thời trang và Du lịch), Công nghệ môi trường (K.CNHH&TP), Công nghệ vật liệu (K.KHƯD), SP Anh & Ngôn ngữ Anh (Khoa NN)
PHONG QUAN HE DOANH NGHIEP - HCMUTE
Chat
 
Document
 
PHÒNG QUAN HỆ DOANH
 
CHUYÊN TRANG TÌM VIỆC VÀ TUYỂN DỤNG
tracking